Årsmelding for sesongen 2015

Årsmelding for sesongen 2015

Styret valgt på årsmøtet 2015:
Leder: Magnar Husby – valgt for 1 år (gjenvalg).
Styremedlemmer valgt for 2 år til å sitte ut sesongen 2016: Solrunn Hatle (tidligere varamedlem), Turid Helene Tennøy (gjenvalg). (Turid Helene trakk seg fra vervet utpå høsten.)
(Styremedlemmer ikke på valg: Anne Marie Hareide og Ådne Nes.  Valgt til å sitte ut sesongen 2015)
Varamedlemmer (valgt for 1 år): Janne Hofstad, Karl Wesenberg, Monika Scheffer Nagyne
Andre funksjoner:
Valgkomite for 1 år: Britt Sunde. Årsmøtet gav styret i oppdrag å supplere med 1 medlem til. Styret supplerte med Magnar Husby da det ble klart at vedkommende ikke ville inneha verv i det neste styret.
Revisor (valgt for 1 år): Bjørn Nilsen (gjenvalg). Men Bjørn Nilsen trakk seg fra vervet en stund etter årsmøtet. Svein Petter Hegdal tok på seg vervet før sommeren.

Alle personvalgene var enstemmige og ble gjort ved akklamasjon. 

Styremøter: .

Det er avholdt 4 styremøter: 20. januar 2015  hos Turid Helene Tennøy, 20. april (kontituerende) i Tribunebygget, 1. juni  i Tribunebygget og 19. november i Tribunebygget. Det ble dessuten prøvd arrangert et styremøte i begynnelsen av august, men dette ble annulert.
I tillegg er en del saker diskutert og behandlet per e-post eller telefon.
Mappe med samtlige referater og andre dokumenter fra sesongen foreligger

Konstituering:

Styret:
Magnar Husby – valgt til leder på årsmøtet. Sekretær.
Anne Marie Hareide – nestleder og kasserer.
Turid Helene Tennøy, Ådne Nes, Solrunn Hatle – styremedlemmer
Varamedlemmene blir innkalt til styremøtene.

Utvalgene:

A.: Kartleggings- og soppkursutvalg:
Leder: Magnar Medlemmer: Anne Marie H, Karl, Tilknyttede: Ole Magne, Odny Irene, Jarle
Anne Marie Hareide ble valgt til vervet Kartleggingsansvarlig for Risken.

B.: Kunst- og handverksutvalg:
Leder: Anne Mari Flobergseter  Medlemmer: Janne, Odny Irene, Monika          

C.: Nyttevekst- og matutvalg:
Leder: Solrunn Medlemmer: Ruben, Ådne, Turid Helene, Monika, Karl Tilknyttede: Anders, Jarle. Etter hvert ble Anne Marie Hareide, Åse Trondstad, Sabine Heumann og Oddbjørg Langset også tilknyttet dette utvalget.

D.: Nettutvalg:
Leder: Turid Helene. Medlemmer: Anne Marie H    Tilknyttede: Karl

E..: Økonomi og Lager, kontor, utstyr
Leder: Magnar  Medlemmer: Anne Marie H

Om arbeidet i utvalgene

Dette er andre året vi prøver å få erfaring med utvalgsmodellen og arbeidet i dem inn i et godt spor.

Utvalg A.
Kartleggingsdelen fungerte ganske godt. Det ble utarbeidet plan og søkt om støtte. Det ble laget en fyldig rapport, og vi fikk støtte. Risken takker Sabima for støtten.
Spesielt i år var at Risken ble assistent for Sabimas fagseminar i Molde i august, og arbeidet med dette var også vellykket, trass i svært mager soppsesong.
Soppkursdelen ble ikke som ønskelig. Vintergrunnkurs og etterfølgende ekskursjoner ble gjennomført. Men sopptilgangen under ekskursjonene var så dårlig at Risken har forpliktet seg til å invitere deltakerne med på sopptur også til høsten. Jarle og Ole Magne gjennomførte dessuten et soppkurs på Frei, og Soppkurs for fremmedspråklige ble gjennomført som planlagt i samarbeid med Molde Røde Kors med soppsakkyndige Magnar Husby og Ole Magne Stavik. Fremmedspråklige studenter var her et viktig deltakerinnslag, og Risken har anbefalt at Røde Kors-huset blir benyttet som kurssted neste gang. Dette regner Risken med vil gjøre frammøtet enklere for deltakerne. Men de omfattende planene vi hadde for soppkurs på tur og andre soppturer, måtte bare legges til side. Det var rett og slett for lite sopp, trolig den dårligste sesongen så lenge soppmiljøet i Risken har vært aktivt. Dette førte også til at soppkursdelen i utvalget ikke fikk etablert seg skikkelig. Det kan også godt være at utvalget bør deles opp i et Kartleggingsutvalg og Soppkursutvalg. Utvalget har rapportert og fått støtte til sine kurs fra Studieforbundet natur og miljø.

Utvalg B
Kunst- og handverksutvalget har fungert godt. Utvalget var representert på nasjonalt treff for soppfargere og har presentert soppfarging og papirlaging med sopp flere steder. Påskeverksted ble forsøkt arrangert, men påmeldingen ble minimal, så dette måtte avlyses. Det ble også forsøkt organisert et soppfargingskurs i samarbeid med husflidslaget i Tingvoll, men det lyktes ikke å få dette i gang. Utvalget tok også ansvaret for standen på Hestens dag på Romsdalsmuseet, og den var svært vellykket med mange interesserte barn. Utvalget forvalter eget utstyr.

Utvalg C
Nyttevekst og matutvalget har også fungert godt, men da særlig nyttevekstdelen. Styret bestemte seg tidlig for å dele dette i et Nyttevekstutvalg og et Matutvalg neste sesong. Nyttevekstdelen arrangerte flere nyttevekstturer på vårparten, og samarbeidet med botanikere om markering av Villblomstens dag. Nyttevekstdelen stod også for forberedelsene til og gjennomføringen av en utstilling og presentasjoner på Fole Godt. Det burde ha vært skrevet mer om dette, da det var mye arbeid (72 bilder – 1 måneds utstilling!) Dessuten kastet utvalget sg ut i det og holdt et vellykket soppmatkurs 23. – 25. oktober. På grunn av årets soppsesong, ble det samlet sopp og forberdt kurs 6 uker i forkant av kurslederne Turid Helene Tennøy og Anne Marie Hareide. Utvalget har rapportert og fått støtte til sine kurs fra Studieforbundet natur og miljø.

Utvalg D
Nettutvalget har klart å følge opp foreningens virksomhet på en tilfredsstillende måte.

Utvalg E
Utvalget har klart å betjene foreningens virksomhet. Det ble arbeidet en god del med anskaffelse av utstyr og innkjøp av bøker/materiell. Blant annet er det innkjøpt 2 mikroskop og en lamineringsmaskin, papirkutter, to giljotiner, nytt fotoapparat og slow-juicer. Garasje- og tilhenger-siden er oppfulgt. Ole Magne og Odny Stavik har vært tilknyttet. Økonomi-delen er blitt fulgt opp med søknader om støtte til Studieforbundet natur og miljø Møre og Romsdalog Sparebanken vår. Vi har fått støtte fra Studieforbundet natur og miljø Møre og Romsdal og takker for dette. Vi har også fått støtte gjennom Grasrotandelen.

Oppsummering av utvalgsarbeidet
Utvalgsarbeidet har vært preget av at vi ikke har klart å rekruttere nok medarbeidere og fått utvalgene til å fungere selvstendig nok. Så lenge dette er situasjonen, er det godt mulig at styret heller bør betrakte dem som arbeidsgrupper under styrets ledelse og ikke som selvstendige utvalg som skal handle og legge opp virksomhet på egen hånd og rapportere til/få godkjenning hos styret. Men det begrenser Riskens arbeidskapasitet.

Et annet spørsmål som kan oppstå, er om vi skal opprette arbeidsgrupper lokalt. Vi har allerede begynt på en slik utvikling ved å søke og aktivisere medarbeidere lokalt for å foberede og planlegge virksomhet.

Diverse oppgaver

  1. Eksamen for soppsakkkyndige
    Det ble arbeidet en god del med å få Prøve for soppsakkyndige til Molde også i år, men dette ble avlyst på grunn av for liten lokal deltakelse. Soppsesongen var dessuten så dårlig i vårt område at til og med svært mange pensumarter var fraværende.
  2. Dyregoddagene. Risken deltok også i år med en stor og arbeidskrevende stand. Risken takker alle medarbeiderne for innsatsen. Standen var vellykket og ser ut til å gi bra resultat både når det gjelder innmeldinger og kontakt med personer og organisasjoner. (Blant annet står soppkurs på tur med Gjemnes bonde- og småbrukarlag på programmet som resultat av standen i år).

Representasjon

  1. Vintersopptreff: Anne Marie Hareide deltok for Risken. Hun rapporterte at det er faglig nyttig fra alt matnyttig til tungt vitenskapelig innhold. Dessuten er det en viktig kontaktarena for alle som arbeider i foreningene.
  2. Forbundsårsmøte med landsmøte: Anne Marie Hareide deltok.for Risken. Det var faginnlegg om nyttevekster ved Inger Lise Østmoe på landsmøtet.
  3. Høstsopptreff. Følgende deltok: Anne Marie Hareide, Solrunn Hatle, Ole Magne Stavik, Odny Stavik, Jarle Ugelstad Klavenes

Soppkontroller

Spørsmålet om hvordan vi skulle forholde oss er diskutert flere ganger, og munnet ut i endring av formuleringene på nettsida vår. Med myndighetenes endring av posisjon på slutten av 2015 må vi regne med at det igjen blir endringer på området.

Medlemmer og medlemsutvikling

Tallet på medlemmer ved utgangen av sesongen var omtrent som den var ved begynnelsen. Per 1.1.2016: 104.