Vedtekter

Vedtekter for Risken sopp- og nyttevekstforening

Foreningen ble stiftet 26. november 2002.

Navnendring fra Risken Molde og omegn soppforening til Risken sopp- og nyttevekstforening på årsmøtet 10. februar 2015.

 1. Foreningen Risken sopp- og nyttevekstforening, har som hovedformål å arbeide for soppsaken i sitt område, men også arbeidet med andre nyttevekster kan falle inn under foreningens formål.

  Foreningen og dens medlemmer er tilsluttet Norges sopp- og nyttevekstforbund med de rettigheter og plikter dette medfører.

  Foreningen vil samarbeide med andre lokallag og foreninger i Møre- og Romsdal i arbeidet med å fremme sitt formål i eget arbeidsområde og fylket som helhet.

 2. Medlemmer kan tegne ordinært medlemskap eller husstandsmedlemskap. Kontingenten fastsettes og innkreves av og betales til Norges sopp- og nyttevekstforbund.

  Medlemmer som ikke har betalt kontingent før årsmøtet i Norges sopp- og nyttevekstforbund blir strøket som medlem av forbundet. Medlemskapet i lokallaget opphører fra 1.januar det påfølgende år viss kontingenten ikke blir betalt.

 3. «Riskens» høyeste myndighet er årsmøtet. Stemmeberettigede er medlemmer som har betalt kontingent. Det er anledning til å gi fullmakt til møtende medlem for dem som ikke selv deltar. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 15.februar og innkalles av styret. Innkallingen bekjentgjøres senest 14 dager før årsmøtet.

  Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må leveres skriftlig innen utgangen av desember, og forslag til endring av vedtektene innen utgangen av november.

  Forslag til endring av vedtektene må kunngjøres særskilt i innkallingen til årsmøtet.

  Årsmøtet velger møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne årsmøtereferatet, godkjenner fullmakter og skal behandle:

  1. årsmelding

  2. arbeidsprogram fram til neste årsmøte

  3. regnskap og budsjett

  4. eventuelle forslag til endring av vedtektene og andre innkomne forslag

  5. valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til styret, valgkomite på fra 2 til opptil 3 medlemmer, utsending(er) til årsmøtet i Norges sopp og nyttevekstforbund og opptil 2 revisorer.

   Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de frammøtte medlemmer. Alle andre vedtak krever simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

   Årsmelding, regnskap og referat fra årsmøtet sendes Norges sopp- og nyttevekstforbund innen utgangen av februar.

 4. Ekstraordinært årsmøte i «Risken» innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 1/4 av foreningens stemmeberettigede medlemmer krever det. Innkalling skjer som til ordinært årsmøte, og skal inneholde opplysninger om de saker som skal behandles på møtet.

 5. Styret i «Risken» består av 5 medlemmer og skal ha fra 2 til opptil 3 varamedlemmer. Lederen velges særskilt på årsmøtet for ett år av gangen. Styrets øvrige medlemmer velges normalt for 2 år slik at 2 går ut av styret hvert år. Styret fordeler selv de øvrige styreverv.

  Varamedlemmer, revisor(er) og valgkomite velges for ett år av gangen.

  De uttredende medlemmer kan gjenvelges uten opphold.

  Styret holder møte så ofte leder finner det ønskelig eller når 2 av styremedlemmene forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er tilstede. Gyldig vedtak krever at 3 stemmer for. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

  Styret forbereder årsmøtet i henhold til vedtektene og varsler valgkomiteen i god tid. Valgkomiteen fremmer på selvstendig grunnlag forslag til leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor(er) og ny valgkomite. Styret kan komme med framlegg til valgkomiteens arbeid og skal ellers bistå valgkomiteen så langt mulig og ønskelig.

  Styret kan oppnevne representanter, utvalg, fora, komiteer og andre organer dersom årsmøtet eller styret finner behov for det. Retningslinjer for disse utarbeides av styret.

 6. «Riskens» regnskap revideres av revisor(ene) valgt på årsmøtet. Regnskapsåret følger kalenderåret.

 7. Endringer i «Riskens» vedtekter kan bare besluttes på ordinært årsmøte.

 8. 'Oppløsning av foreningen «Risken» kan bare besluttes på ordinært årsmøte med minst 3/4 flertall av de frammøtte medlemmer. Besluttes «Risken» oppløst, skal foreningens aktiva tilfalle Norges sopp- og nytteveksforbund. Forslag om oppløsning av «Risken» må være innsendt til styret innen utgangen av oktober og må kunngjøres for medlemmene innen utgangen av november.