Kartlegging av storsopper i Norge

Kartlegging av storsopper i Norge

Kjennskap til hvor soppene forekommer og hvilke livsmiljøer de trives i, er viktig for å forvalte norsk natur på en forsvarlig måte. Derfor kartlegger Norges sopp og nyttevekstforbund sopper over hele landet. Dette gir oss samtidig god oversikt over hvor våre farlige giftsopper og gode matsopper forekommer.

NSNF har siden 1994 deltatt i Kartlegging av Storsopper i Norge. Tidligere var dette et samarbeid med universitetenes samlingsmiljøer. Fra 2015 har styret i NSNF overtatt ansvaret for kartleggingen og det oppnevnes kartleggingsansvarlige i medlemsforeningene.

Even W. Hanssen er daglig leder for kartleggingen. Han har kontor hos Sabima i Oslo, og  treffes på tlf. 99256120 eller e-post: even.w.hanssen@sabima.no.

Eldre rapporter fra kartlegging og øvrig informasjon (NB ikke oppdatert) om Kartlegging av Storsopper i Norge finnes på en egen hjemmeside. Sider om sopp, med bl.a. soppenes utbredelse finner du på sidene til Soppherbariet ved Naturhistorisk museum  I tillegg til databasen finner du taksonlister, etiketter, sider om hvordan du bør sende inn belegg med mer. Utbredelse av sopper kan du også finne på Artsdatabankens tjeneste Artskart.

Rapporter dine funn i artsobservasjoner.no.