Kartlegging generelt

Kartleggingsarbeid er viktig for Riskens arbeid med og engasjement for biologiske mangfold. Kartlegging er dessuten en viktig læringsarena for natur- og artskunnskap for våre medlemmer. Risken sopp- og nyttevekstforening sitt kartleggingsarbeid omfatter først og fremst med sopp og ville planter.

Årsaken til at vi har fokus også på karplanter generelt, skyldes interessen for nyttevekster, at det i Møre og Romsdal ikke er egen lokalforening tilknyttet Norsk Botanisk forening, og at kartlegging generelt er et viktig samfunnsbidrag der foreningen kan bidra til å fram kunnskap som offentlig forvaltning (kommuner, fylkesmannen mfl.) og forskningsinstitusjoner kan ha nytte av. Kartleggingsaktiviteten består i egne kartleggingsturer der vi:

  • oppsøker og finner arter i såvel nærmiljø som viktige naturområder i utmark
  • artsbestemmer dem så langt mulig og stedfester dem ved bruk av GPS
  • eventuelt fotograferer dem og/eller samler belegg for mikroskop-studier og innsending til de naturhistoriske museene
  • registrerer funn i det nasjonale rapportsystemet Artsobservasjoner (www.artsobservasjoner.no)

Andre foreninger som driver eget kartleggingsarbeid, kan også delta sammen med oss på våre ekskursjoner. Alle interesserte er velkommen på kartleggingsturer, det er ingen krav til forkunnskap og vi ønsker også å bidra til opplæring i forbindelse med turene. Dette er både lærerikt, sosialt og spennende :)

Interesserte bes melde seg til kartleggingsansvarlig i Risken Anders Røynstrand (andersroeynstrand@hotmail.com, tlf. 47 41 99 97)

Tips: Dersom det er minst 5 interesserte kan vi holde kurs i bruk av det nasjonale registreringsnettstedet Artsobservasjoner.