God kartleggingsaktivitet i 2019

Risken hadde også i 2019 et aktivt og godt kartleggingsarbeid, med kartleggingsturer gjennom det meste av barmarkssesongen fra april til oktober. Fellesturer med kartlegging av planter, sopp og noe lav og mose ble organisert av Kartleggingsutvalget i Risken, i tillegg har flere av medlemmene i utvalget hatt og kortere og lengre turer med registrering av artsfunn.

Alle funn er så langt mulig registrert i den nasjonale kartleggingsportalen Artsobservasjoner (www.artsobservasjoner.no), og det er utarbeidet en rapport over aktiviteten og interessante funn. På bakgrunn av søknad og rapporten har Risken for 2019 fått tildelt 18 000 kr i kartleggingsmidler fra Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold), som vi også har fått støtte fra tidligere år.

For 2019 er det i regi av Risken registrert nesten 1150 funn fra Nordmøre og Romsdal i Artsobservasjoner i 2019. Det er kartlagt 539 ulike arter, fordelt på 257 karplantearter og 258 sopparter, samt et mindre antall lav og moser og arter fra ulike dyregrupper. Det er registrert 4 rødlistede karplantearter og 7 rødlistede sopparter. I tillegg er det registrert flere sopparter som har få eller ingen tidligere registreringer i Møre og Romsdal. Mer om dette kan du lese i kartleggingsrapporten.

Er du nysgjerrig på kartleggingsarbeidet vårt, eller ønsker å bli med på turer? Ta kontakt med kartleggingsansvarlig Anders Røynstrand på tlf. 47 41 99 97 eller e-post andersroeynstrand@hotmail.com.

Last ned rapport:

Storsliret kamfluesopp, Amanita magnivolvata, funnet som ny for Møre og Romsdal ved Moen i Fræna 22.07.2019. Foto: Solrunn Hatle