Kartlegging 2020

Risken hadde i 2020 tilnærmet normal kartleggingsaktivitet, med kartleggingsturer fra april til oktober. Fellesturer med kartlegging av planter, sopp og noe lav og mose ble organisert av kartleggingsutvalget i Risken, og vi fikk også gjennomført en helgesamling med kartlegging i området Gråhaugen/Foldsjøen i Trollheimen. I tillegg har flere av Riskens medlemmer hatt flere egenorganiserte turer med registrering av artsfunn.

Alle funn er så langt mulig registrert i den nasjonale kartleggingsportalen Artsobservasjoner (www.artsobservasjoner.no), og det er utarbeidet en rapport over aktiviteten og interessante funn. Som tidligere år fikk vi også dette året økonomisk støtte fra Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) til å dekke reiseutgifter, lokaler, innnkjøp av relevant litteratur m.m.

For 2020 er det i regi av Risken registrert over 1920 funn fra Nordmøre og Romsdal i Artsobservasjoner. Det er kartlagt 735 ulike arter (takson), fordelt på 320 karplantearter og 301 sopparter, i tillegg til 40 lavarter og 30 mosearter, samt ett mindre antall alger og arter fra ulike dyregrupper. Det er registrert 4 rødlistede karplantearter, 9 rødlistede sopparter og 3 rødlistede lavarter. I tillegg er det registrert flere sopparter som har få eller ingen tidligere registreringer i Møre og Romsdal. Mer om dette kan du lese i kartleggingsrapporten.

Last ned: Kartleggingsrapport for Risken 2020

Vi ser fram til nye kartleggingsturer og nye spennende funn i 2021. Er du nysgjerrig på kartleggingsarbeidet vårt, eller ønsker å bli med på turer? Ta kontakt med kartleggingsansvarlig Anders Røynstrand på tlf. 47 41 99 97 eller e-post andersroeynstrand@hotmail.com.

Den sjeldne kamfluesoppen Amanita betulae, funnet ved Foldsjøen i Surnadal kommune.