Kartleggingsaktivitet i Risken 2021

Risken hadde i 2021 nok en innholdsrik kartleggingssesong, med kartleggingsturer fra mai til oktober. Fellesturer med kartlegging av planter, sopp og noe lav og mose ble organisert av kartleggingsutvalget i Risken, og vi bidrog også til planlegging og gjennomføring av Sabimas tverrfaglige kartleggingssamling i Surnadal 19. - 22. august. I tillegg har flere av Riskens medlemmer hatt flere egenorganiserte turer med registrering av artsfunn.

Kartlegging og registrering av vanlige og sjeldne arter bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet lokalt, og er en fin læringsarena i foreningen for alle som ønsker å lære mer om alt som vokser i naturen rundt oss, og ikke bare spiselige arter som er i fokus på våre soppkurv og nyttevekstkurs. Kartlagte funn registrerer vi i den nasjonale kartleggingsportalen Artsobservasjoner (www.artsobservasjoner.no), og det er utarbeidet en rapport over aktiviteten og de mest interessante funn. Som tidligere år fikk vi også dette året økonomisk støtte fra Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) til å dekke reiseutgifter, lokaler/overnatting, innnkjøp av relevant litteratur m.m.

For 2020 er det i regi av Risken registrert over 1650 funn fra Nordmøre og Romsdal i Artsobservasjoner. Det er kartlagt over 630 ulike arter (takson), fordelt på ca. 350 karplantearter og ca. 225 sopparter, i tillegg til 34 lavarter, samt ett mindre antall moser, alger og arter fra ulike dyregrupper. Det er registrert 12 rødlistede karplantearter og 3 rødlistede sopparter. I tillegg er det registrert flere sopparter som har få eller ingen tidligere registreringer i Møre og Romsdal. Mer om dette kan du lese i kartleggingsrapporten under.

Last ned: Kartleggingsrapport for Risken 2021

Finn kartleggingsrapporter fra tidligere år: Kartleggingsrapporter Risken 

Vi ser fram til nye kartleggingsturer og nye spennende funn i 2022. Er du nysgjerrig på kartleggingsarbeidet vårt, eller ønsker å bli med på turer? Ta kontakt med kartleggingsansvarlig Anders Røynstrand på tlf. 47 41 99 97 eller e-post andersroeynstrand@hotmail.com.

 

 

Gulkjøttrørsopp, Xerocomellus pruinatus, var et overraskende nyfunn for Møre og Romsdal i 2021. Arten er tidligere ikke sett nord for Hardanger, og ble funnet i Eikesdalen 11. september av Anne Marie Hareide, Ole Magne Stavik, Odny Stavik og Kari Janne Gjøen. Foto: Anne Marie Hareide (C)

Rosakøllesopp, Clavaria rosea, er rødlistet som "Sårbar" (VU) og ble funnet i Molde 26. september av Målfrid Hyllnes og Øystein Nergård. Foto: Målfrid Hyllnes (C)

Messingrørsopp, Butyriboletus subappendiculatus, ble funnet av Birthe Nes i Molde 17. september. Arten er rødlistet i kategorien "Datamangel" (DD), og er sjelden på Nordvestlandet. Foto: Birthe Nes (C)