Vedtekter

Vedtekter for Risken sopp- og nyttevekstforening

Foreningen ble stiftet 26. november 2002.

1. Formål

Foreningen Risken sopp- og nyttevekstforening, har som hovedformål å arbeide for soppsaken i sitt område, men også arbeidet med andre nyttevekster kan falle inn under foreningens formål. Foreningen og dens medlemmer er tilsluttet Norges sopp- og nyttevekstforbund med de rettigheter og plikter dette medfører. Foreningen vil samarbeide med andre lokallag og foreninger i Møre- og Romsdal i arbeidet med å fremme sitt formål i eget arbeidsområde og fylket som helhet.

2. Medlemmer

Medlemmer kan tegne ordinært medlemskap (hovedmedlem), husstandsmedlemskap eller ungdomsmedlemskap (et medlem under 25 år). Kontingenten fastsettes  og innkreves av og betales til Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen mai blir strøket som medlem av forbundet. Medlemskapet i lokallaget opphører fra 1.januar det påfølgende år viss kontingenten ikke blir betalt.

Medlemmer i foreningen, som på en fremragende måte og over lang tid har gjort en ekstraordinær innsats for foreningen, kan utnevnes som æresmedlemmer. Æresmedlemskap utnevnes av et årsmøte etter enstemmig innstilling fra styret. Sitter kandidaten i styret, fratrer imidlertid vedkommende under behandlingen. Avstemningen i styret kan gjøres skriftlig. Foreningen betaler for medlemskapet.

3. Årsmøtet

«Riskens» høyeste myndighet er årsmøtet. Stemmeberettigede er medlemmer som har betalt kontingent. Det er anledning til å gi fullmakt til møtende medlem for dem som ikke selv deltar. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 15.februar og innkalles av styret. Innkallingen bekjentgjøres senest 14 dager før årsmøtet. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må leveres skriftlig innen 15. januar, og forslag til endring av vedtektene innen utgangen av desember. Forslag til endring av vedtektene må kunngjøres særskilt i innkallingen til årsmøtet. Årsmøtet velger møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne årsmøtereferatet, godkjenner fullmakter og skal behandle:

      a) årsmelding

      b) arbeidsprogram fram til neste årsmøte

      c) regnskap og budsjett

      d) eventuelle forslag til endring av vedtektene og andre innkomne forslag

      e) valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til styret, valgkomite på fra 2 til opptil 3 medlemmer, utsending(er) til årsmøtet i               Norges sopp- og nyttevekstforbund og opptil 2 revisorer. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de frammøtte medlemmer.             Alle andre vedtak krever simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Årsmelding, regnskap og referat fra                         årsmøtet sendes Norges sopp- og nyttevekstforbund innen utgangen av februar. Vedtekter og vedtektsendringer gjøres kjent for           forbundsstyret.

4. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i «Risken» innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 1/4 av foreningens stemmeberettigede medlemmer krever det. Innkalling skjer som til ordinært årsmøte, og skal inneholde opplysninger om de saker som skal behandles på møtet.

5. Styret

Styret i «Risken» består av 5 medlemmer og skal ha fra 2 til opptil 3 varamedlemmer. Lederen velges særskilt på årsmøtet for ett år av gangen. Styrets øvrige medlemmer velges normalt for 2 år slik at 2 går ut av styret hvert år. Styret fordeler selv de øvrige styreverv. Varamedlemmer, revisor(er) og valgkomite velges for ett år av gangen. De uttredende medlemmer kan gjenvelges uten opphold. Styret holder møte så ofte leder finner det ønskelig eller når 2 av styremedlemmene forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede. Gyldig vedtak krever at 3 stemmer for. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret forbereder årsmøtet i henhold til vedtektene og varsler valgkomiteen i god tid. Valgkomiteen fremmer på selvstendig grunnlag forslag til leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor(er) og ny valgkomite. Styret kan komme med framlegg til valgkomiteens arbeid og skal ellers bistå valgkomiteen så langt mulig og ønskelig. Styret kan oppnevne representanter, utvalg, fora, komiteer og andre organer dersom årsmøtet eller styret finner behov for det. Retningslinjer for disse utarbeides av styret.

6. Oppgaver

Foreningen skal være:

  • Kontaktledd for egne medlemmer
  • Norges sopp- og nyttevekstforbunds ansikt utad i lokalmiljøet
  • Arrangør av faglige tiltak slik som turer, kontroller, utstillinger, medlemsmøter o.l.
  • Arrangør av kurs. Støtteberettigede kurs skal meldes og ferdigmeldes til Studieforbundet natur og miljø.
  • Ansvarlig for rapporter om virksomheten overfor forbundsstyret

Nasjonale arrangementer går på omgang mellom medlemsforeningene etter innbyrdes avtale.

7. Regnskap

«Riskens» regnskap revideres av revisor(ene) valgt på årsmøtet. Regnskapsåret følger kalenderåret.

8. Vedtektsendringer

Endringer i «Riskens» vedtekter kan bare besluttes på ordinært årsmøte.

9. Oppløsning og utmelding

'Oppløsning av foreningen «Risken» eller utmelding av Norges sopp- og nyttevekstforbund kan bare besluttes på ordinært årsmøte med minst 3/4 flertall av antall stemmer som er representert på årsmøtet. Besluttes «Risken» oppløst, skal foreningens aktiva tilfalle Norges sopp- og nyttevekstforbund. Stemmer årsmøtet for utmelding fra forbundet gjøres dette gjeldende fra 01. januar påfølgende år. Foreningen fører fra da av sitt egen medlemskartotek og innkrever sin egen kontingent.

Forslag om oppløsning av «Risken» må være innsendt til styret innen utgangen av oktober og må kunngjøres for medlemmene innen utgangen av november.

 

Navneendring fra Risken Molde og omegn soppforening til Risken sopp- og nyttevekstforening vedtatt på årsmøtet 10. februar 2015.

Vedtektene er bygget på tidligere vedtekter med tilføyelser i samsvar med forbundets mal for normalvedtekter, vedtatt på årsmøtet 13. februar 2017.

Siste endring 15.februar 2022